Reklámadó 2014

Egy újabb feladat, ami mellett nem lehet / nem tudunk elmenni egy fejbiccentéssel, hogy ez minket biztosan nem érinthet. Merthogy igen!

Bár a törvény elsősorban a reklámszolgáltatók megsarcolását célozta meg, tulajdonképp mindenki az alanyává válhat, ha nem jár el kellő körültekintéssel!

Az alábbiakban összefoglalom, hogy mik azok a tényezők, melyekre a jövőben oda kell figyelnie minden vállalkozásnak, amelyik bármilyen formában kapcsolatba kerül reklámmal.

Az adókötelezettség reklám közzétételével áll be. A közzététel történhet sajtótermékben, szabadtéri reklámhordozón, bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon illetve az interneten (túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű oldalakon).

A törvény területi hatálya Magyarországra terjed ki.

Az adóalanyok két csoportba sorolhatók:

  • Elsődleges adóalanyok:

a.)       Magyarországon letelepedett médiatartalom szolgáltató

b.)       nem a) pont szerinti médiaszolgáltató, feltéve, hogy a napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé

c.)       Sajtótermék (nem a) pont szerinti) kiadója

d.)       Szabadtéri reklámhordozó, bármely jármű, ingatlan, nyomtatott anyag esetében, a hasznosító személy

e.)       Interneten, túlnyomóan magyar nyelven vagy túlnyomó részt magyar nyelvű internetes oldalon reklámot közzétevő

  • Másodlagos adóalanyok (itt jönnek az izgalmak!)

Adóköteles a reklám közzétételének megrendelése, kivéve, ha a médiatartalom-szolgáltató nyilatkozik arról, hogy ő teljesíti a reklámadó tv. által előírt adóbevallási és fizetési kötelezettségeket.

Az elsődleges adóalanynak a reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton (szerződésben) nyilatkoznia kell arról, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

Ez a nyilatkozat rendkívül fontos lesz a reklámot megrendelő számára, hiszen ez vagy ennek hiánya alapján állhat be a megrendelőnél az adókötelezettség!

Az adó alapja és mértéke is két felé bomlik, az adóalanyok szerint:

  • Elsődleges adóalanyok:

Az adó alapja:

+ az adóköteles tevékenység adóévi nettó árbevétele

+ a reklámértékesítő ügynökség árrése

+ saját célú reklámközzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen önktg.

Az adó mértéke ebben az esetben sávosan változik az alábbiak szerint:

  • 0-0,5 Márd Ft adóalap esetén                                            0 %
  • 0,5 Márd – 5 Márd Ft adóalap esetén                               1 %
  • 5 Márd – 10 Márd Ft adóalap esetén                              10 %
  • 10 Márd – 15 Márd Ft adóalap esetén                            20 %
  • 15 Márd – 20 Márd Ft adóalap esetén                            30 %
  • 20 Márd Ft feletti adóalap esetén                                   40 %
  • Másodlagos adóalanyok

Az adó alapja:

A reklám közzététel havi összesített ellenértékének 2,5 M forintot meghaladó része.

Az adó mértéke ebben az esetben az adóalap 20%-a.

A kapcsolt vállalkozások esetében a reklámra fordított költségek összeadódnak, majd a számított adókötelezettség összegét a kapcsolt vállalkozások között arányosan (olyan arányban, ahogy az adóalany adóalapja az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes adóalapban képviselt).

Ez azt jelenti, hogy fennállhat az az eset, hogy a kapcsolt vállalkozások önmagukban nem érik el az évi 0,5 Márd forintos adóalapot, tehát önmagában nem keletkezne adófizetési kötelezettsége, viszont együttesen átlépi a fenti határt, és így adófizetési kötelezettségük keletkezik ebben az adónemben.

A számításnál a vállalkozások kötelesek együttműködni, a számítás dokumentálását mindegyik köteles elvégezni és az adóhatóság kérésére azt be is kell mutatniuk.

 

A reklámadót a vállalkozásoknak önadózással kell bevallaniuk, az adóévet követő 5. hónap utolsó napjáig (05.31.).

A kezdő vállalkozások, a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül adóelőleget kötelesek bevallani.

A reklámadóval kapcsolatban feltöltési kötelezettség is terheli az adóalanyokat (12.20.).

 

Kapcsolat a társasági adóval:

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség, de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint e reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy a reklámadó-kötelezettség teljesítésére nem kötelezett.

A reklámadó alapjának egyértelmű megállapításához a vállalkozásoknak egy újabb nyilvántartást kell vezetniük

Fogalom:

Gazdasági reklám (2008. évi XLVIII. tv): olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),